ES
CA

Habitatge

ÀREA DE REDUCCIÓ DE COSTOS DIRECTES

DT
CEE
CD
LE
ITE

Diagnòstic tarifari (DT)

Què és un DIAGNÒSTIC TARIFARI?

És un anàlisi basat en consum reals d'energia, amb el qual es pretén, d'una banda optimitzar la potència que realment consumeix i necessita un habitatge i de l'altra optimitzar també la compra d'aquesta energia. Es tracta d'un primer pas per reduir costos derivats del consum d'energia elèctrica.

Beneficis que aporta el seu anàlisi

El principal benefici que obtenen els habitatges en fer un diagnòstic tarifari és obtenir estalvis significatius en les factures d'energia elèctrica sense haver de fer una inversió prèvia a les seves instal.lacions. A més, genera conscienciació d'estalvi en el consum, per a tots aquells que formen part d'ella.

En conseqüència augmenta la competitivitat i disminueixen els costos.

Com realitzar un DIAGNÒSTIC TARIFARI

El DT engloba una sèrie de processos, centrats en l'obtenció de dades reals, anàlisi dels mateixos i propostes de millora.

El DT parteix dels consums reals del període contractual anterior a la fase d'estudi i mitjançant l'anàlisi de les 12 últimes factures o amb les lectures d'un analitzador de xarxes s'estableixen els criteris de millora per adaptar la potència contractada a la que realment requerira l'habitatge amb l'objectiu d'obtenir preus més competitius en la compra de l'energia.

"Eina per aconseguir estalvis en els costos d'electricitat, sense inversions prèvies"

Certificació energètica (CEE)

¿Què és un CEE?

És un document que classifica els edificis energèticament. És obligatori per a edificis existents des de 2008 i està regulat pel RD47/2007. Mitjançant la certificació s'obté una etiqueta energètica similar a la que estem habituats a veure en els electrodomèstics i que va de la categoria més alta "A" (major eficiència energètica) a la categoria "G" (menor eficiència energètica)

Beneficis que aporta

Per als habitatges suposa el punt de partida per obtenir el màxim de benefici de cada unitat d'energia consumida per així reduir també al màxim l'impacte en el medi ambient. Suposa també una nova dimensió de qualitat i un factor de gran importància en les decisions del consumidor. Amb això, l'eficiència energètica es convertirà en un factor de mercat.

Objectius de la CEE.

El seu principal objectiu és informar als compradors i arrendataris sobre el comportament energètic de l'habitatge. La CEE aportarà recomanacions de millora energètica especificant quins materials i tipus d'instal·lacions faran que la qualificació obtinguda pugi de nivell en l'escala d'eficiència, amb l'objetiu final d'obtenir estalvis d'energia i d'emissions de CO2 a l'atmosfera.

"Qualificació del comportament energètic de l'habitatge. Eina d'informació per al futur usuari"

Cèdula habitabilitat (CD)

Què és la cèdula?

És el document que acredita el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts en el Decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. L'article 9 de l'esmentat Decret estableix la seva obligatorietat per poder llogar o vendre l'habitatge i per sol·licitar els subministraments d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions

Objectius de la cèdula.

Acreditar que l'habitatge és habitable i té solidesa. A més de que aquestes condicions perdurin en el temps malgrat modificacions o reformes, és a dir, que mantinguin unes condicions dignes d'habitabilitat al llarg del temps.

Com fer una cèdula.

Es requereix la inspeción tècnica per part de tècnic competent i el compliment dels paràmetres marcats en el Decret d'Habitabilitat. Un cop atorgada tindrà vigència de 15 anys.

"Acreditació de l'habitatge com habitable segons requisits mínims d'habitabilitat"

Llibre de l'edifici (LE)

Què és el Llibre de l'Edifici?

És un document obligatori des de maig de 2000 per a edificis nous i una excel·lent oportunitat per incorporar aspectes relacions amb la reducció de consums d'energia per als edificis existents i que no ho disposen. S'hi recull un seguit d'informació que detalla i descriu les característiques i materials dels habitatges, manera de mantenir-les i periodicitat d'aquest manteniment. Tot això per preservar la qualitat dels habitatges i millorar la seva eficiència energètica.

Beneficis que aporta l'auditoria.

Disposar en un sol document del calendari de manteniment proposat per a la comunitat, per tal d'evitar despeses majors en moments molt concrets i puntuals. A més del calendari, es descriuen les maneres de dur a terme aquest manteniment i les persones o empreses responsables. Un manteniment preventiu resulta sempre menys costós que un manteniment correctiu o de reposició.

CONEIX EL NOSTRE PROCEDIMENT PERSONALITZAT AL SECTOR

"Full de ruta cap a la conservació sostenible de l'edifici"

Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

Què és una ITE?

La ITE és una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars, segons el programa d'inspeccions publicat en l'annex III del Decret 187/2010, de 23 de novembre. El document té vigència per a 10 anys. Transcorregut el termini s'haurà de renovar seguint el mateix procediment, de l'any següent a l'any de la seva caducitat.

Objectius de la ITE

Establir un sistema de control periòdic sobre l'estat dels edificis, portant a la pràctica un procediment que verifiqui el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Obligatorietat de la ITE
 • ANTIGUITAT
 • Anterior 1930
 • Entre 1931-1950
 • Entre 1951-1960
 • Entre 1961-1970
 • A partir de 1971
 • DATA LÍMIT
 • 31-12-2012
 • 31-12-2013
 • 31-12-2014
 • 31-12-2015
 • als 45 anys

"Procediment de verificació per a la conservació i rehabilitació del parc edificat"

@2013, kiwibcn.com Tots els drets reservats. Política de privacitat